چگونه میتوانم مشخصات مالکیت یک دامنه آی آر را به نام دیگری تغییر دهم ؟

  • August 22, 2014
  • 0 Comments

NICبرای تغییر مشخصات مالکیت یک دامنه آی آر لازم است یک نام کاربری یا هندل در مرکز

وجود داشته باشد

به عنوان مثال شما اگر میخواهید دامنه ای که با ما ثبت کرده اید را به نام خودتان تغییر دهید باید در مرکز ثبت دامنه آی آر با مشخصات خودتان یک اکانت جدید ایجاد نمایید و ما را از آن مطلع فرمایید

در مثال دیگر اگر میخواهید مثلاً دامنه به نام یک شرکت یا ارگان تغییر مالکیت پیدا کند باید یک اکانت حقوقی در وب سایت مرکز ثبت دامنه آی آر ایجاد نمایید و سپس اکانت جدید را به ما معرفی نمایید

با داشتن اکانت جدیدی که در اختیار دارید یا ایجاد میکنید ما قادر خواهیم بود مالکیت دامنه آی آر را به آن اکانت منتقل نماییم

آدرس وب سایت مرکز ثبت دامنه آی آر www.nic.ir


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.