دامنه ها را تا چند سال می توان ثبت کرد ؟

  • May 14, 2011
  • 0 Comments
 ثبت دامنه ها بستگی به نوع پسوند آن دارد .به غیر از دامنه های ir.که می توان آنها را برای 1 یا 5 سال ثبت و تمدید کرد، دیگر دامنه ها  برای 1 تا 10 سال قابل ثبت یا تمدید خواهند بود

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.