ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

اختصاص فضای بک آپ (فضای پشتیبان) جهت نیازهای عمومی و نگهداری دیتا

  • پشتیبانی از همه پروتکل های دسترسی به دیسک مانند WebDAV, SFTP, RSync  و Samba/CIFS
  • ارتقای ساده فضا بدون تغییر در محتوای فضای فعلی
  • دسترسی از طریق موبایل
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

IRBX10

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 590,000 0 -
سه ماهه 1,681,500 0 5.00%
شش ماهه 3,186,000 0 10.00%
سالانه 6,018,000 0 15.00%
دو ساله 10,620,000 0 25.00%

IRBX20

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 1,180,000 0 -
سه ماهه 3,363,000 0 5.00%
شش ماهه 6,372,000 0 10.00%
سالانه 12,036,000 0 15.00%
دو ساله 21,240,000 0 25.00%

IRBX30

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 2,300,000 0 -
سه ماهه 6,555,000 0 5.00%
شش ماهه 12,420,000 0 10.00%
سالانه 23,640,000 0 14.35%
دو ساله 41,400,000 0 25.00%

IRBX40

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 2,950,000 0 -
سه ماهه 8,407,500 0 5.00%
شش ماهه 15,930,000 0 10.00%
سالانه 30,090,000 0 15.00%
دو ساله 53,100,000 0 25.00%

IRBX50

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 3,950,000 0 -
سه ماهه 11,257,500 0 5.00%
شش ماهه 21,330,000 0 10.00%
سالانه 40,300,000 0 14.98%
دو ساله 71,100,000 0 25.00%

IRBX60

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 4,490,000 0 -
سه ماهه 12,796,500 0 5.00%
شش ماهه 24,240,000 0 10.02%
سالانه 45,800,000 0 15.00%
دو ساله 80,800,000 0 25.02%