انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

VPS-ACPX11

انتخاب دوره صورتحساب

ACPX11 | سی پی یو : ۲ هسته‌ | رم : ۲ گیگابایت | دیسک : ‌۴۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACX11

انتخاب دوره صورتحساب

ACX11 | سی پی یو : ۱ هسته‌ | رم : ۲ گیگابایت | دیسک : ‌۲۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACPX21

انتخاب دوره صورتحساب

ACPX31 | سی پی یو : ۳ هسته‌ | رم : ۴ گیگابایت | دیسک : ‌۸۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACX21

انتخاب دوره صورتحساب

ACX21 | سی پی یو : ۲ هسته‌ | رم : ۴ گیگابایت | دیسک : ‌۴۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACPX31

انتخاب دوره صورتحساب

ACPX31 | سی پی یو : ۴ هسته‌ | رم : ۸ گیگابایت | دیسک : ‌۱۶۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACX31

انتخاب دوره صورتحساب

ACX31 | سی پی یو : ۲ هسته‌ | رم : ۸ گیگابایت | دیسک :‌۸۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACX41

انتخاب دوره صورتحساب

ACX41 | سی پی یو : ۴ هسته‌ | رم : ۱۶ گیگابایت | دیسک : ‌۱۶۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACPX41

انتخاب دوره صورتحساب

ACPX41 | سی پی یو : ۸ هسته‌ | رم : ۱۶ گیگابایت | دیسک : ‌۲۴۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACX51

انتخاب دوره صورتحساب

ACX51 | پردازنده : ۸ هسته | رم : ۳۲ گیگابایت | دیسک : ‌۲۴۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه

VPS-ACPX51

انتخاب دوره صورتحساب

ACPX51 | سی پی یو : ۱۶ هسته‌ | رم : ۳۲ گیگابایت | دیسک : ‌۳۶۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌۲۰ ترابایت ماهانه