انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

IRSRV10-1

13,000,000

دوره یک ماهه

[ 1 available ]

سفارش دهید
 • پردازنده 2x6Core (24thread)
 • حافظه ۱۶گیگا
 • دیسک 1x250GB SSD
 • رید HW Raid ۰
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته

IRSRV10-2

14,000,000

دوره یک ماهه

سفارش دهید
 • پردازنده 2x6Core (24thread)
 • حافظه ۳۲گیگا
 • دیسک 2x250GB SSD
 • رید HW Raid ۱
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته

IRSRV10-3

16,500,000

دوره یک ماهه

سفارش دهید
 • پردازنده 2x6Core (24thread)
 • حافظه ۶۴گیگا
 • دیسک 2x500GB SSD
 • رید HW Raid ۱
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته

IRSRV10-4

18,500,000

دوره یک ماهه

سفارش دهید
 • پردازنده 2x6Core (24thread)
 • حافظه ۶۴گیگا
 • دیسک 2x250GB SSD
 • رید HW Raid ۱
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته

IRSRV10-5

24,000,000

دوره یک ماهه

سفارش دهید
 • پردازنده 2x8Core (32thread)
 • حافظه ۳۲گیگا
 • دیسک 2x500GB SSD
 • رید HW Raid ۱
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته

IRSRV10-6

28,500,000

دوره یک ماهه

سفارش دهید
 • پردازنده 2x8Core (32thread)
 • حافظه ۶۴گیگا
 • دیسک 2x500GB SSD
 • رید HW Raid ۱
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته

IRSRV10-7

34,000,000

دوره یک ماهه

سفارش دهید
 • پردازنده 2x8Core (32thread)
 • حافظه ۶۴گیگا
 • دیسک 2x1TB SSD
 • رید HW Raid ۱
 • پرت 1Gbps
 • ترافیک بی‌نهایت منصفانه
 • آی پی ۱ عدد
 • کنترل پنل با هزینه
 • دسترسی به KVM با درخواست
 • آی پی اضافی با هزینه
 • موقعیت سرور ایران
 • پشتیبانی۲۴ ساعته