ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

اختصاص فضای بک آپ (فضای پشتیبان) جهت نیازهای عمومی و نگهداری دیتا
  • پشتیبانی از همه پروتکل های دسترسی به دیسک مانند WebDAV, SFTP, RSync  و Samba/CIFS
  • ارتقای ساده فضا بدون تغییر در محتوای فضای فعلی
  • دسترسی از طریق موبایل
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

100GB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 300,000 0
سه ماهه 900,000 0
سالانه 3,600,000 0

500GB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 500,000 0
سه ماهه 1,500,000 0
سالانه 6,000,000 0

1TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 800,000 0
سه ماهه 2,400,000 0
سالانه 9,600,000 0

2TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,000,000 0
سه ماهه 3,000,000 0
سالانه 12,000,000 0

5TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 2,200,000 0
سه ماهه 6,600,000 0
سالانه 26,400,000 0

10TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 4,000,000 0
سه ماهه 12,000,000 0
سالانه 48,000,000 0