ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

با استفاده از بسته های مدیریت سرور میتوانید مدیریت سرور را در سطوح مختلف انجام دهید.
سرور شما پس از سفارش بسته های مدیریت سرور در لیست مانیتورینگ قرار میگیرد و عملیات تعریف شده در بسته مدیریت بر روی سرور شما صورت میگیرد

سرویس را انتخاب کنید

Self Managed
مدیریت توسط مشتری

99.9% Uptime SLA
Phone, Email and Livechat Support
Root Access
Fully Managed Hardware
Fully Managed Network Infrastructure

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 0 0

Core Managed
مدیریت هسته

99.9% Uptime SLA
Phone, Email and Livechat Support
Root Access
Fully Managed Hardware
Fully Managed Network Infrastructure
Installation and Full Support of Core OS
Core Operating System Updates & patches
Control Panel Management
Firewall and Brute Force Protection
Base System Monitoring

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 450,000 0

Fully Managed
مدیریت کامل

99.9% Uptime SLA
Phone, Email and Livechat Support
Root Access
Fully Managed Hardware
Fully Managed Network Infrastructure
Installation and Full Support of Core OS
Core Operating System Updates & patches
Control Panel Management
Firewall and Brute Force Protection
Base System Monitoring
Advanced Protocol Monitoring
Security Enhancements
Monthly Security Audit
Virus and Spam Protection
Best effort 3rd party software management*
External Migration to your server

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 850,000 0

Remote Hand

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
یک بار 450,000 -