ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرور مجازی | خارج از ایران

سرویس را انتخاب کنید

VPS-ACX11

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 1,800,000 0
3 Months 5,400,000 0
6 Months 10,800,000 0
1 Year 21,600,000 0

VPS-ACX21

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 3,600,000 0
3 Months 10,800,000 0
6 Months 21,600,000 0
1 Year 43,200,000 0

VPS-ACX31

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 6,000,000 0
3 Months 18,000,000 0
6 Months 36,000,000 0
1 Year 72,000,000 0

VPS-ACX41

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 10,800,000 0
3 Months 32,400,000 0
6 Months 64,800,000 0
1 Year 129,600,000 0

VPS-ACX51

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 18,000,000 0
3 Months 54,000,000 0
6 Months 108,000,000 0
1 Year 216,000,000 0