ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرورهای مجازی - اقتصادی

سرویس را انتخاب کنید

VPS-ACX10

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 520,000 0

VPS-ACX20

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 10 0

VPS-ACX30

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,600,000 0

VPS-ACX40

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 2,680,000 0

VPS-ACX50

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 4,030,000 0

VPS-ACX60

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 6,730,000 0