ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرورهای مجازی - اقتصادی

سرویس را انتخاب کنید

VPS-ACX11

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,350,000 0

VPS-ACX21

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 2,700,000 0

VPS-ACX31

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 4,950,000 0

VPS-ACX41

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 7,900,000 0

VPS-ACX51

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 14,900,000 0