انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

پیکربندی خدمات

VPS-ACX21

VPS-ACX21 CPU : 2vCore RAM : 4GB DISK : 40GB NVME Traffic : 20TB

پیکربندی خدمات

خلاصه سفارش

  • VPS-ACX21
  • هزینه راه اندازی

(تغییر کوپن تخفیف)

مبلغ قابل پرداخت