ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرور مجازی ویندوز ایران

سرویس را انتخاب کنید

IRVPS_WIN1

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 990,000 0
سه ماهه 2,970,000 0

IRVPS_WIN2

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,500,000 0
سه ماهه 4,500,000 0

IRVPS_WIN3

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 2,000,000 0
سه ماهه 6,000,000 0