پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

ثبت کلیه دامنه ها با پسوند های متفاوت در این بخش صورت میگیرد
به راحتی نام دامنه خود را وارد کنید و آن را ثبت یا به این شرکت منتقل نمایید

ثبت دامنه جدید

نام دامنه را برای ثبت وارد کنید
(e.g. newdomain.com)
یــــا

انتقال دامنه

نام دامنه ای که میخواهید منتقل نمایید را وارد کنید
(e.g. yourdomain.com)