انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

IRVK1-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

IRVK-SSD1 | سی پی یو : ۲ هسته‌ | رم : ۲ گیگابایت | دیسک : ‌۲۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌ ۱۰۰ گیکابایت ماهانه | پرت : 100Mbps

IRVK2-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

IRVK-SSD2 | سی پی یو : ۲ هسته‌ رم : ۲.۵ گیگابایت | دیسک : ‌۳۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک : ‌۱۵۰ گیکابایت ماهانه | پرت : 100Mbps

IRVK3-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

IRVK-SSD3 | سی پی یو : ۴ هسته‌ رم : ۴ گیگابایت | دیسک : ‌۵۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌ ۲۵۰ گیکابایت ماهانه | پرت : 100Mbps

IRVK4-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

IRVK-SSD4 | سی پی یو : ۸ هسته‌ رم : ۸ گیگابایت | دیسک : ‌۸۰ گیگابایت اس‌اس‌دی | ترافیک :‌ ۴۰۰ گیکابایت ماهانه | پرت : 100Mbps