چطور Incoming و Outgoing میل سرور را تنظیم کنم؟

 September 15, 2013     0 Comments

شما باید Incoming و Outgoing میل سرور خود را بروی mail.yourdomain.com قرار دهید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.