فاکتور باطل شده به چه معنی است ؟

  • May 2, 2022
  • 0 Comments

در صورتی که فاکتوری توسط مشترک پرداخت نگردد بعد از مدتی این فاکتور در حساب کاربری در وضعیت باطل قرار میگیرد و سرویس مرتبط با آن در وضعیت کنسل قرار میگیرد.

در حالتی دیگر در صورتی که چند فاکتور ادغام (‌تجمیع)‌گردد فاکتور جدیدی ایجاد میشود و فاکتورهای قبلی در وضعیت باطل یا void قرار میگیرد. توضیحات در رابطه با Void یا باطل شدن یک فاکتور در جزییات درون فاکتور قابل مشاهده است.


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است