وب سایت یا وب میل برای من باز نمیشود ؟

  • May 14, 2011
  • 0 Comments
در صورتی که وب سایت خود را نمی بینید باید ابتدا کنترل کنید که آیا میتوانید سرور هاست را پینگ کنید یا نه برای این منظور باید دستور زیر را در روی پرامپت داس اجرا کنید


ping domainname.com

 دریافت نمیکنید باید با ارسال ایمیل به پشتیبانی این موضوع را گزارش دهید Reply  در صورتی که پاسخ

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.