استفاده از ایمیل زمانی که از هاست وب سایت جداست

  • December 25, 2017
  • 0 Comments
به دلیل آنکه وب سایت شما از هاست میل شما مجزا است
برای استفاده از ایمیل مطابق زیر عمل نمایید 

برای ورود به کنترل پنل ایمیل مطابق زیر عمل کنید

     
  http://mail.yourdomain.com/cpanel  
Username :  in_your_hosting_welcome_email نام کاربری هاست که برای شما ارسال شده است
Password :  in_your_hosting_welcome_email رمز ورود به هاست که برای شما ارسال شده استبرای ورود به آدرس وب میل بصورت زیر عمل کنید


  ورود به وب میل  
  http://mail.yourdomain.com/webmail  
Email Address:  youraddress@yourdomain.com آدرس کامل ایمیل
Password : your_email_password رمز ایمیل که در کنترل پنل قابل تنظیم است
     
Incoming : mail.yourdomain.com آدرس سرور برای دریافت
Outgoing : mail.yourdomain.com آدرس سرور برای ارسال
     
    برای موبایل و اوتلوکSSL ارسال و دریافت بدون استفاده از  
PORT : 25 or 26 شماره پرت برای ارسال ایمیل
POP3 : 110 POP3 شماره پرت برای دریافت از طریق
IMAP : 143 IMAP شماره پرت برای دریافت از طریقدر صورتی که مایل هستید زون دی ان اس (DNS Zone) را ویرایش کنید به کنترل پنل هاست اصلی خود مراجعه و مطابق زیر عمل کنید


your_mail_server_IP A mail.yourdomain.com
mail.yourdomain.com MX yourdomain.com
"v=spf1 mx a ip4:your_mail_server_IP -all" TXT yourdomain.com


برای تنظیمات بیشتر در ارسال ایمیل باید تنظیمات SPF انجام شود:
SPF چیست و چگونه کار میکند ؟ https://www.irwebhost.com/blog/?p=1276
تنظیم SPF در سی پنل :‌ https://www.irwebhost.com/blog/?p=1301

 

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.