تنظیم POP3 و IMAP با استفاده از SSL

 December 27, 2017     0 Comments

995 SSL POP3
993 SSL IMAP
465 SSL SMTP
در ایمیل میزبانی موجود است Incoming Server
در ایمیل میزبانی موجود است Outgoing Serverاین مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.