تنظیم POP3 و IMAP با استفاده از SSL

 December 27, 2017     0 نظر

995 SSL POP3
993 SSL IMAP
465 SSL SMTP
در ایمیل میزبانی موجود است Incoming Server
در ایمیل میزبانی موجود است Outgoing Serverاین مقاله چقدر برای شما مفید بود؟