تنظیم POP3 و IMAP با استفاده از SSL

  • December 27, 2017
  • 0 Comments
995 SSL POP3
993 SSL IMAP
465 SSL SMTP
در ایمیل میزبانی موجود است Incoming Server
در ایمیل میزبانی موجود است Outgoing Serverاین مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است