ارتقاء‌ یا تغییر سرویس ها چگونه انجام میشود ؟

  • July 20, 2017
  • 0 Comments

برای ارتقاء یا تغییر سرویس از هر نوع لازم است به پرتال مشتریان وارد شوید در قسمت نوع تیکت گذینه تغییر سرویس را انتخاب کنید
سپس در شرح درخواست نوع سرویسی که مایل هستید از آن استفاده نمایید را انتخاب نمایید

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.