چه زمانی میتوانم سرور اختصاصی ام را کنسل نمایم ؟

  • September 2, 2014
  • 0 Comments

اعلام زمان کنسل سرورهای اختصاصی باید بیش از 30 روز از تاریخ تمدید آن باشد

به درخواست هایی که کمتر از 30 روز ارسال میشود ترتیب اثر داده نخواهد شد و امور مالی و حسابداری قادر به حذف و کنسل سرویس شما نحواهند بود

لذا مشترک ملزم به پرداخت هزینه سیکل جدید خواهد بود

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.