در هنگام ارسال یا دریافت ایمیل هایی که فایل بزرگی به آنها الصاق شده اند دچار قطعی میشوم

  • September 23, 2015
  • 0 Comments

در صورتی که هنگام ارسال یا دریافت ایمیل با فایل الصاقی بزرگ دچار قطعی میشود باید موارد زیر را کنترل کنید

ابتدا در اوتلوک زمان انتظار آن را تا حداکثر زیاد کنیداین مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است