در هنگام ارسال یا دریافت ایمیل هایی که فایل بزرگی به آنها الصاق شده اند دچار قطعی میشوم

 September 23, 2015     0 نظر

در صورتی که هنگام ارسال یا دریافت ایمیل با فایل الصاقی بزرگ دچار قطعی میشود باید موارد زیر را کنترل کنید

ابتدا در اوتلوک زمان انتظار آن را تا حداکثر زیاد کنیداین مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.