اطلاعات حساب بانکی

در صورتی که از طریق حواله بانکی یا کارت به کارت وجهی را واریز فرمودید الزامی است از طریق ارسال تیکت واحد مالی را مطلع فرمایید

به دلیل مشابهت وجوه پرداختی در صورت عدم اطلاع رسانی تمدید سرویس انجام نخواهد شد و مسوولیت های عدم تمدید متوجه شرکت نمیباشد


حساب بانکی


حساب شخصی

شرکت افزارپردازسیستمارسال اطلاعات به واحد مالی

با تشکر از شما، اطلاعات شما به واحد مالی ایمیل شد.
یک روش پرداخت را انتخاب کنید
یک حساب بانکی را انتخاب کنید
مبلغ پرداخت شده را وارد کنید
شماره رسید فیش/حواله/پیگیری را وارد کنید
مقدار صحیح را انتخاب کنید
مقدار صحیح را انتخاب کنید
مقدار صحیح را انتخاب کنید
مقدار صحیح را انتخاب کنید